ONS BELEID

PRIVACY VERKLARING

Via onze webwinkels worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Radio-Explosion is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel we deze gebruiken. Wij hopen dat je deze verklaring zorgvuldig wilt lezen. Wanneer er vragen ontstaan, kun je uiteraard contact opnemen.

1. Voorwaarden verwerking persoonsgegevens

Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die middels privacywetgeving gesteld wordt. Voor jou concreet houdt dit in dat wij de volgende punten belangrijk vinden en hier dan ook aan voldoen: we vermelden duidelijk met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat lees je verderop in deze privacyverklaring nog uitgebreider; de verzameling van persoonsgegevens houden wij beperkt tot alleen gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; wij vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in de gevallen dat hier speciale toestemming voor vereist is; wij nemen ten allen tijd passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en dat eisen wij ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, waar nodig is dit in zogenaamde aparte “verwerkersovereenkomsten” vastgelegd; wij maken het mogelijk om je persoonsgegevens op ieder gewenst moment ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

2. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens over jou. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: Emailadres NAW gegevens Telefoonnummer Factuuradres Emailadres

2.1 Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet je je registreren om gebruik te kunnen maken van functionaliteit. Na registratie bewaren wij via de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je gebruik kunt maken van onze diensten zonder daarvoor opnieuw gegevens voor hoeft op te geven, ook gebruiken wij deze mogelijk om je te kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst zoals de overeengekomen verplichting tot het leveren van de producten uit je bestelling of beantwoorden van je vragen.. Je voornaam, voorletter(s), achternaam e-mailadres wachtwoord Wij zullen de gegevens voor registratie en uitvoeren van de overeenkomst niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kan ons gevraagd worden persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten te overhandigen.

copyright notice

1 Rechten en Plichten

OPDRACHT | copyright tekst © Copyright Radio-Explosion 2023. Alle rechten voorbehouden. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, beeldmerken, (handels)namen en logo’s, zijn eigendom van of in licentie bij Radio-Explosion en worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Het gebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, over te dragen, te verspreiden, te bewaren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Radio-Explosion.

Alle rechten voorbehouden.

Disclaimer Radio-Explosion besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op haar website zijn geplaatst. Desondanks is het mogelijk dat er eventuele fouten en/of onvolkomenheden in de website voorkomen. Radio-Explosion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die hierdoor ontstaat en/of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie afkomstig van de website. Radio-Explosion behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik haar website te wijzigen zonder derden daarvan op de hoogte te stellen of derden de toegang tot de website te weigeren. De website van Radio-Explosion biedt ook toegang tot websites en/of informatiebronnen van derden. Radio-Explosion staat niet in voor de inhoud en het functioneren van deze websites en/of informatiebronnen en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik hiervan.

Email/Nieuwsbrief

De inhoud van de e-mailberichten die door of namens Radio-Explosion worden verstuurd zijn vertrouwelijk. Ongeautoriseerd gebruik, kopiëren of verspreiden van de e-mailberichten of van eventuele hieraan gekoppelde bestanden, is niet toegestaan. De e-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de ontvanger niet de geadresseerde is, wordt deze verzocht de afzender op de hoogte te stellen door het bericht te retourneren, en vervolgens de tekst en eventuele bijlagen te verwijderen. Radio-Explosion is niet aansprakelijk voor een onjuiste, onvolledige of ontijdige verzending of ontvangst van e-mailberichten, hieruit voortvloeiende schade, voor de gevolgen van het onderscheppen of oneigenlijk gebruik van het e-mailbericht door onbevoegde derden of de eventuele aanwezigheid van virussen. Standpunten en meningen die in een e-mailbericht worden geuit vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs die van Radio-Explosion.

Beheerder radio-Explosion